2310233882 θεσσαλονίκη, 2343023388 Πολύκαστρο, 6937093935 κιν gastrenterologos.net@gmail.com
Select Page

Γαστρικός δακτύλιος με διάβρωση και διάτρηση στο στόμαχο

Περίπτωση ασθενούς στον οποίο τοποθετήθηκε προ ετών γαστρικός δακτύλιος για απώλεια βάρους. Ο ασθενής αναφέρει προοδευτικά παλινδρομικά ενοχλήματα με αποβολή μέρους των εμεσμάτων και από τη μύτη. Ενδοσκοπικά υπάρχει προχωρημένη παλίνδρομη οισοφαγίτιδα (Β-Γ’ κατά LA). Κατά την είσοδο του ενδοσκοπίου διακρίνεται η εντομή – συμπίεση που προκαλείται από τον γαστρικό δακτύλιο 8cm περιφερικότερα της γαστροοισοφαγικής συμβολής. Μετά από προσεκτική δίοδο του ενδοσκοπίου και έπειτα αναστροφή του (στο περιφερικό “διαμέρισμα” του στομάχου) διακρίνεται σκληρό (με τη λαβίδα βιοψίας) ξένο σώμα ακριβώς στην θέση εντομής από τον γαστρικό δακτύλιο: διάβρωση και διάτρηση εντός του στομάχου.

Αλέξανδρος Καραγιαννίδης

Αλέξανδρος Καραγιαννίδης

Γαστρεντερολόγος - Ηπατολόγος

Απόφοιτος ιατρικής σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Μετεκπαιδευθείς στη Γερμανία (EVK Düsseldorf)

κιν: 6937093935 - ιατρείο: 2310233882  |gastrenterologos.net@gmail.com

Share This