2310233882 θεσσαλονίκη, 2343023388 Πολύκαστρο, 6937093935 κιν gastrenterologos.net@gmail.com
Select Page

Περίπτωση ασθενούς με γνωστές ψευδοκύστεις παγκρέατος αποτέλεσμα οξείας παγκρεατίτιδας στο παρελθόν. Κατά την είσοδο του ενδοσκοπίου στο στόμαχο διακρίνονται πήγματα αιματίνης και κατά τον προσεκτικότερο έλεγχο υπάρχει μικρή εξέλκωση στο οπίσθιο τοίχωμα του γαστρικού σώματος ο πυθμένας της οποίας καλύπτεται από αιματίνη. Η μικρή περιγεγραμμένη εξέλκωση περιβάλλεται από ήπια εξέρυθρες γαστρικές πτυχές ενώ, όπως αναμένεται, το γαστρικό τοίχωμα στη θέση αυτή υφίσταται εξωτερική πίεση και παρεκτόπιση. Κατά τη χρήση της λαβίδας βιοψίας και με ελαφρά πίεση του τοιχώματος πέριξ της εξέλκωσης διακρίνεται λευκάζον υγρό να προβάλλει από το χείλος αυτής. Προφανώς επρόκειτο για αυτόματη ενδογαστρική ρήξη της (εδώ επιμολυσμένης) ψευδοκύστης από το οπίσθιο γαστρικό τοίχωμα. Ενδουπερηχογραφικά δεν παρατηρείται κυστική παραγαστρική κοιλότητα παρά μόνον πάχυνση του γαστρικού τοιχώματος (όπως αναμένεται) και ρύπανση των πέριξ ιστών. Ο ασθενής είναι ασυμπτωματικός και απύρετος και βρίσκεται υπό απεικονιστική παρακολούθηση.

Αλέξανδρος Καραγιαννίδης

Αλέξανδρος Καραγιαννίδης

Γαστρεντερολόγος - Ηπατολόγος

Απόφοιτος ιατρικής σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Μετεκπαιδευθείς στη Γερμανία (EVK Düsseldorf)

κιν: 6937093935 - ιατρείο: 2310233882  |gastrenterologos.net@gmail.com

Share This